Zabudnutý židovský architekt Emil Brüll, autor letiska v Poprade

Emil Brüll (1891-1944) je jedným zo skupiny židovských architektov, ktorí zahynuli alebo boli popravení počas 2. svetovej vojny. Pôsobil na Slovensku v prvej polovici 20. storočia ako architekt a súčasne stavebný podnikateľ. Jeho život a dielo nebolo doposiaľ prebádané a verejnosti je známych  málo  realizácií.

Rozsahovo najväčšou z nich by malo byť  letisko v Poprade.  Brüllovo autorstvo je doposiaľ pripisované  štyrom známym stavbám  nachádzajúcim sa v Bratislave. Architekt, ktorého tvorba je spätá s existenciou prvej ČSR  výraznejšie upútal pozornosť  na bratislavské pomery neštandardným, moderným riešením  vily pre riaditeľa Eleka (projekt 1930 ) na  Bartoňovej 2  a nájomným domom na Rajskej 14 (1933 ?).

Pressburger Kunstverein - Bratislavský umelecký spolok

Narodil sa v roku 1891 v Prešporku (Bratislave), v židovskej rodine   o ktorej  nie sú  bližšie záznamy - otec Samuel  Brüll, matka Mária rodená Krasová. Na vysokoškolské štúdium nastúpil v roku 1909/1910 na Maďarskú kráľovskú technickú univerzitu Jozefa Nádora v Budapešti, nazývanú aj Polytechnika.  Pod  vplyvom pedagógov pôsobiacich na univerzite výučba prebiehala v konzervatívnom akademickom duchu podliehajúcom eklekticizmu. Udalosti 1. svetovej vojny prerušili jeho štúdium, kedy bol povolaný narukovať na front. V školskom roku 1917/1918 dokončil  štúdium. Nepodarilo sa mu však získať diplom. Diplomové skúšky zložil až na tretí krát 28.3.1922.

Na Polytechnike  študovali v danom období  aj ďalší architekti z vtedajšieho Horného Uhorska: Artúr Schlesinger (Szalatnai-Slatinský) (1891-1961), Ernst Steiner(1891-?), Vojtech Holesch(1892-1938), František Florians(18994-1978), absolventom bol aj starší Alexander  Skutecký ( 1883– 1943?), ktorí významne zasiahli do stavebného vývoja Bratislavy. Títo architekti  boli po roku 1919 združení v spolku Pressburger Kunstverein (Bratislavský umelecký spolok ), kde boli spoločensky činní a môžeme zachytiť ich aktivity v archívnych záznamoch. Architekt  Brüll sa na zozname spolku nevyskytuje. Pre jeho športové nadšenie  je možné, že by sme ho našli v členskej základni niektorého športového klubu – pôsobil ako futbalový rozhodca.

V tvorbe E. Brülla sú nejasnosti, kde sa nachádza hranica medzi  autorstvom  stavby a kde pôsobil  vo funkcii  stavebného podnikateľa – realizátora,  nakoľko zo zachovanej  dokumentácie to jednoznačne nevyplýva. Brüllove stavby sú cenným  dokladom vývoja úrovne bývania strednej vrstvy v rokoch  1923-1937, v meniacich sa spoločensko - ekonomických podmienkach.

Emil Brüll s čerstvým diplomom v ruke  založil v Bratislave firmu a vo februári  1923 vyprojektoval a postavil dom pre obchodníka Samuela Sterna na Grösslingovej 55. Výkresová dokumentácia je opečiatkovaná Architekt-Ingenieur, Emil Brüll & Emanuel Lebovics, epitész-mernök. Začiatkom 20. rokov sa architektúra v novovzniknutom štáte formovala, hľadala si aj národnú identitu a bola ovplyvňovaná názormi  tradičnými aj modernými. Cesta hľadania výrazu architektúry je čitateľná aj na  tejto Brüllovej stavbe, rovnako ako na stavbách ostatných  povojnových architektov  (po 1. sv. vojne ).  Formálne návrh pripomína uličnú fasádu  domu Egona Bondyho  z roku 1921  na Štefánikovej 14 od Alexandra Skuteckého. Realizácia uličnej fasády domu je zjednodušená, najmä v materiálovom prevedení , v omietke   - zaujme štuková výzdoba  v štýle Art-deco v nadpraží okien poschodia. 

Z  februára 1929 pochádza  návrh  nájomného domu pre  Oskara Pfeffera s manželkou  na Lazaretskej 11.  Je to päťpodlažný dom s plochou strechou , ustúpeným šiestym podlažím . Puristická fasáda je členená iba dvomi  horizontálnymi rímsami, okná sú vertikálne. Akcent nárožia s Ferienčíkovou ulicou je vytvorený združením dvojice okien z oboch strán domu.  V budove bol  navrhnutý výťah  systém Stigler, ktorý dodala pražská firma ing. Moučku.

Spomenutá vila  riaditeľa  Eleka  na  Bartoňovej  2  je  situovaná v strmom  svahu , vyznačuje sa výraznou hmotovou kompozíciou dvoch rôzne vysokých polvalcov  a hranolov.  Projekt je z roku 1930 a v dobe výstavby  bolo  územie- horná časť  vinohradníckeho záhona Hausbergeln - neďaleko hradu ešte  riedko zastavané a  štvorpodlažný dom nebolo možné prehliadnuť.  Napriek tradičnému stvárneniu plochy fasády, ktorá zostáva hmotnou s vertikálnymi oknami, je stavba odvážnym posunom  smerom k  európskej moderne. V súčasnosti je vila po rekonštrukcii, ktorá čiastočne zmenila jej vzhľad.

V roku 1931 mal architekt Emil Brüll spolu so staviteľom Františkom Weissom  väčšie podnikateľské plány a žiadal o predbežné stavebné povolenie na tri parcely v nároží ulíc  - ul.29. augusta - Grösslingova, Vuka Karadžiča. Na jednej z týchto parciel, dnešnej Grösslingovej 58, v roku 1933 stavia pre už spomínaného Samuela Sterna  nájomný dom.  Na stavbe spolupracoval s absolventom budapeštianskej Polytechniky Alexandrom Skuteckým ( Skutezky, Skuteczky), ktorý bol  v postavení architekta, Emil Brüll bol zodpovedným staviteľom. Pokrízová spoločenskohospodárska situácia bola reflektovaná aj v Brüllovej architektúre.  Obdobie polovice tridsiatych rokov  dalo v Bratislave príležitosť vzniku niekoľkým hodnotným stavbám, vilám podnikateľov , na ktorých  sa nešetrilo finančnými prostriedkami .

Pravdepodobne z roku 1933 je nárožný nájomný dom s obchodmi na prízemí pre lekárnika Alexandra Kellnera na Rajskej 14 (nárožie Rajská –Dunajská ). Dom je šesťpodlažný  s ustúpeným siedmym  podlažím so strešnou terasou. Plochá strecha je v časti vyššieho nárožia, napojenie domu na nižšiu zástavbu na Rajskej ulici má  štyri podlažia a sedlovú strechu, bez využitia podstrešného priestoru. Technickým vybavení m domu bol výťah, ústredné vykurovanie zo  spoločnej uhoľnej kotolne. Nájomný dom je  príkladom modernej  stavby , ktorého architektonické  riešenie je podstatne dynamickejšie ako vyššie spomenuté stavby. Nárožie je zdôraznené polkruhovými balkónami, schodiskový priestor je osvetlený zvislicou s horizontálnym členeným okien. Dokumentácia nesie pečiatku  Podnikateľstvo stavieb Architekt Emil Brüll, Bauunternehmung a Arch. H.K. Stark, Bratislava, Carlton. Nie je datovaná, literatúra uvádza rok 1933. 13  Tento nájomný dom  rovnako ako aj vila Dr. Paloviča ( 1937)  vznikli v spolupráci s architektom H.Starkom a obidve stavby  sa vyznačujú  použitým motívom  polkruhu.

Nájomný dom na Dunajskej 27 má formálne znaky ako nájomný dom na tej istej ulici – s adresou  Rajská 14. Obe nárožné budovy majú  zdôraznené nárožie  balkónmi. Autorstvo budovy je pripisované E. Brüllovi, čo archívna dokumentácia nepotvrdila. Koncom tridsiatych rokov   predtucha blížiacej sa vojny našla  odraz v strohom a utilitárnom  architektonickom  stvárnení  stavieb. Prejavovala sa  snaha  majetnejšej vrstvy rýchle a  dobre  investovať peniaze, v obave pred  ich znehodnotením. Vila Dr.Paloviča ( projekt 1937, realizácia 1938) na  Lichardovej 24, ktorej  spoluautorom je Herman K. Stark, sa nachádza neďaleko  vily riaditeľa Eleka a je tu možnosť priameho porovnania oboch stavieb.  Od realizácie domu riaditeľa Eleka ju delí krátky časový odstup a konzervatívne trendy konca tridsiatych rokov sa  podpisujú na jej stvárnení. Koncepčne sa vily neprispôsobujú svažitému terénu.

Záver:

Štúdia otvára tému  podrobnejšieho spoznania diela architekta Emila Brülla a jeho postavenie v histórii Slovenska. Neznáme je jeho pôsobenie  v Poprade, kde projektoval obytné budovy a letisko až do tragického konca života v roku 1944.  Český architekt Oldřich Starý ( 1884-1971) v prejave na smútočnej tryzne v roku 1946 za Padlými architektmi , spomína na 31 architektov, ktorí padli alebo boli popravení počas 2. svetovej vojny.  Medzi  nimi  E. Brüll, zastrelený  nacistami počas Povstania  v Spišskej Teplici, neďaleko Popradu, spolu  s manželkou. Ambíciou redakcie časopisu Architektúra ČSR, kde bol prejav uverejnený,  bolo vydať  monografiu na pamiatku padlým, žiaľ pri mnohých boli informácie a záznamy zničené. Informácie o živote a diele architekta sú aj dnes veľmi útržkovité, viac poznatkov  by mohlo prísť  z Popradu  a zo židovského prostredia,  v ktorom sa pracovne pohyboval.