Podmienky newslettra

PODMIENKY ZASIELANIA NEWSLETTRA

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov (vašej emailovej adresy, mena a priezviska) na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa (správca www.dobrodruh.sk), ktorým je CORIMON spol s r.o., Vajnorská 17,  Bratislava 831 03, IČO: 35 822 279 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte prostredníctvom emailovej adresy  [email protected]

Zároveň si vás, ako dotknutú osobu, ktorej osobné údaje sa budú spracúvať, dovoľujeme informovať o ďalších skutočnostiach, čo je nevyhnutné k právoplatne udelenému súhlasu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu  [email protected],  bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania osobných údajov a vášho súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa  jeho udelenia alebo posledného poskytnutia služieb alebo tovaru.

Poskytovanie osobných údajov  subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

Poskytovanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nebude uskutočňovať

Rozsah vašich práv (práva dotknutej osoby):  právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), právo podať sťažnosť orgánu dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Prihlásiť na odber noviniek sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.