Pred cestovaním sa určite poistite

Zdravotné problémy vás môžu stretnúť ako na túre v Slovenskom raji, tak aj v londýnskom múzeu voskových figurín. Zaistí vám Európsky preukaz zdravotného poistenia dostatočný nárok na zdravotnú starostlivosť?

Členstvo v Európskej únii zjednodušilo pobyt v zahraničí aj turistom. Keď platíte zdravotné poistenie na Slovensku, pri prechodnom pobyte v inej členskej krajine EÚ máte nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako domáci občania. Ak si vytknete členok na talianskom pobreží, predložíte Európsky preukaz zdravotného poistenia a necháte sa ošetriť. Jednoduché a bezproblémové? Áno, ale počítajte s tým, že budete musieť zaplatiť rovnakú spoluúčasť ako miestni poistenci. Rozhodne tiež nie je vhodné požiadať o ošetrenie najbližšieho lekára, ktorého nájdete. Zdravotnú starostlivosť musíte čerpať v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Informácie o nich vedia poskytnúť miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady. V zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú napojené na verejný systém, budete musieť zaplatiť spravidla celú starostlivosť. Nárok na zdravotnú starostlivosť tiež napr. nikdy nepokrýva náklady na prepravu späť do vlasti, prevoz telesných pozostatkov do vlasti. Ak ste už z nejakého dôvodu museli za ošetrenie zaplatiť v hotovosti, máte po návrate do SR nárok na vrátenie vynaložených nákladov, a to do výšky úhrad zdravotnej poisťovne v štáte, v ktorom bola zdravotná starostlivosť poskytnutá alebo do výšky úhrad slovenským poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Náklady na spoluúčasť poistenca, ktorá je v jednotlivých krajinách EÚ rôzna, refundované zdravotnou poisťovňou nebudú. Čo robiť pred vycestovaním Nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť máte na území členských štátov EÚ,  v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku. Na cesty za hranice starého kontinentu odporúčame uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie. Ak ešte nemáte Európsky preukaz zdravotného poistenia, o jeho bezplatné vydanie môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne, ktorá je povinná preukaz vydať najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti. Ak cestujete skôr, než uplynie uvedená lehota, na základe požiadania dostanete Náhradný certifikát k EPZP, ktorý dočasne nahrádza EPZP. Platnosť náhradného certifikátu je v súčasnej dobe maximálne 3 mesiace, dĺžku platnosti si môže zdravotná poisťovňa určiť sama. Čerpanie zdravotnej starostlivosti Pokiaľ lekárovi v inom členskom štáte predložíte Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo Náhradný certifikát k EPZP, máte nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci. To znamená, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak, ako poistenec tej-ktorej krajiny EÚ. Miestny systém zdravotného poistenia za vás zaplatí ošetrenie do tej výšky, akú by zaplatil za svojho poistenca. Je potrebné počítať s tým, že vo väčšine krajín EÚ sa za starostlivosť pripláca, napr. vo Francúzsku je to 30 % z ceny výkonu, v Grécku 25 % z ceny liekov, prípadne pacient musí hradiť lieky v plnej výške. Platí to napríklad v Taliansku. Tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí, aj keď máte Európsky preukaz zdravotného poistenia. V niektorých krajinách, napr.  vo Francúzsku musíte zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva. Lieky dostanete v lekárňach na recept, ktorý vám vystaví lekár. Pri vyzdvihovaní lieku je potrebné sa preukázať Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo Náhradným certifikátom. Prípadný prevoz späť na územie Slovenskej republiky nie je kryté a musíte si ho sami zaplatiť. Platba v hotovosti Ak ste z akéhokoľvek dôvodu uhradili ošetrenie alebo lieky v hotovosti, uschovajte si potvrdenia o zaplatení a po návrate na Slovensko sa s originálmi dokladov (lekársky  nález a účty za zdravotnú starostlivosť) obráťte na kontaktné miesto svojej zdravotnej poisťovne. Tá vám tieto náklady preplatí do výšky, ktorú by uhradila zdravotná poisťovňa v krajine, kde sa ošetrenie poskytlo alebo do výšky úhrad, ktoré hradí slovenským poskytovateľom. Prečo je dobré mať aj komerčné poistenie? Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste na svoj účet znášali náklady na spoluúčasť alebo prevoz späť do vlasti, môžete pred cestou do zahraničia uzatvoriť komerčné cestovné poistenie. Poistenie rizika liečebných nákladov pokrýva všetky náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež repatriácie na Slovensko a prevoz telesných pozostatkov. V prípade zdravotného poistenia sú ošetrenie a lieky hradené len v tom rozsahu, v akom sú hradené občanom daného štátu, čo často znamená vysoké spoluúčasti. Kým na základe európskeho zdravotného preukazu sa poskytuje ošetrenie len u lekára vo verejnej resp. štátnej sieti, komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára. Čo všetko kryje cestovné poistenie? Ak cestujete na dovolenku do zahraničia individuálne, Union poisťovňa odporúča uzatvoriť komplexné cestovné poistenie so všetkými štyrmi rizikami, ktorými sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby, úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie batožiny vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou a poistenie zodpovednosti za škody (na zdraví, na majetku, náklady na advokáta a náklady kaucie). Ak klient cestuje cez cestovnú kanceláriu a k zájazdu má možnosť zakúpiť si cestovné poistenie, klientom odporúčame overiť si, ktoré riziká kryje. Komplexné cestovné poistenie cez Union poisťovňu, a. s., ktoré v súčasnosti ponúka k zájazdom už viac ako 300 slovenských cestovných kancelárii a cestovných agentúr, kryje až 14 rizík od poistenia liečebných nákladov v zahraničí, cez poistenie batožiny až po poistenie storna zájazdu. Klientom taktiež odporúčame, aby sa informovali o výške poistného krytia, zvlášť ak si napríklad klient berie so sebou drahú fototechniku. Tú je často potrebné pripoistiť. Pri uzatváraní cestovného poistenia netreba zabudnúť uviesť, do akej krajiny cestujete a aké aktivity budete v zahraničí vykonávať. Na športy, ku ktorým patrí, napr. aj potápanie či rafting, je potrebné sa pripoistiť. V rámci poistenia liečebných nákladov v zahraničí poisťovňa hradí akútne ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti. Z poistenia batožiny je kryté poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata batožiny, ktorú si poistený berie so sebou na cestu a pobyt. Ďalej kryje poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz). Poistenie batožiny kryje aj oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, keď má poistený nárok na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade, že batožina, ktorú odovzdal leteckej spoločnosti pri nástupe na cestu do zahraničia mu nebola vydaná do 24 hodín, resp. do 48 hodín od príletu na miesto určenia. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobil poistený inej (tretej) osobe na zdraví, živote alebo na majetku. Z poistenia zodpovednosti Union uhradí aj náklady spojené so zastupovaním poisteného advokátom alebo s pribratím súdneho znalca a náklady kaucie prípadne inej finančnej zábezpeky. Z úrazového poistenia je kryté odškodnenie poisteného v prípade trvalých následkov úrazu, príp. pozostalých v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu. V prípade, že klient z vážnych dôvodov (choroba, úraz, úmrtie, živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku poisteného) nemôže vycestovať, Union poisťovňa mu uhradí 80 až 100% stornopoplatku. V rámci celoročného cestovného poistenia je možné si poistiť aj -    poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného - ak je poistený v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu hospitalizovaný v zahraničí dlhšie ako 10 dní nepretržite a jeho zdravotný stav neumožňuje prepravu späť do vlasti, uhradí Union jednej blízkej osobe náklady na cestu do a zo zahraničia a náklady na ubytovanie v mieste hospitalizácie poisteného maximálne na dobu 10 nocí. -    poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa - ak je poistený vo veku do 15 rokov (dieťa) v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu hospitalizovaný v zahraničí a hospitalizácia trvá aj po termíne skončenia zájazdu alebo ak jeho zdravotný stav neumožňuje prepravu späť do vlasti, uhradí Union náklady na cestu jednej blízkej osoby do miesta hospitalizácie poisteného dieťaťa v zahraničí a náklady na cestu zo zahraničia do vlasti dieťaťa a jednej jeho blízkej osoby a náklady na ubytovanie jednej blízkej osoby v mieste hospitalizácie poisteného dieťaťa v zahraničí maximálne na dobu 10 nocí. -    poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla - ak sa poistený a s ním osoby uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu a poistnej zmluve, nemôžu vrátiť osobným motorovým vozidlom, ktorým spolu vycestovali na zájazd, naspäť do vlasti v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí, Union uhradí náklady na prepravu poisteného a týchto osôb z miesta, kde nastala poistná udalosť do vlasti alebo náhradné ubytovanie poisteného a týchto osôb v mieste, kde nastala poistná udalosť, a to počas trvania opravy osobného motorového vozidla. -    poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách - Union uhradí nevyhnutné náklady, s výnimkou nákladov hradených z verejného zdravotného poistenia za: a)    vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), b)    vyslobodzovanie osoby, c)    prepravu pozemnú (osobné vozidlo, terénne vozidlo, snežný skúter, snežné pásové vozidlo, rakúsky vozík, kanadské sane) z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou vrátane leteckej alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky, d)    prepravu leteckú, ak nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou vrátane leteckej alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky, e)    prepravu (zvoz) telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou. V rámci komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov si môžete poistiť aj iné riziká spojené s dovolenkou, napr.: -    poistenie nevydarenej dovolenky - v prípade, ak si počas trvania zájazdu zdravotný stav poisteného v dôsledku úrazu alebo akútnej choroby vyžiadal hospitalizáciu počas doby dlhšej ako 3 dni nepretržite v čase trvania zájazdu, vyplatí Union poisťovňa za každý začatý deň hospitalizácie spadajúci do doby trvania zájazdu poistenému a jednej blízkej osobe, ktorá je spolu s poisteným prihlásená na zájazd, odškodné za každý začatý deň hospitalizácie poisteného. -    poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu - ak bol poistený v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu prepravovaný zo zahraničia na odporučenie lekára iným ako pôvodne predpokladaným dopravným prostriedkom skôr, ako sa skončil zájazd, Union uhradí blízkym osobám, ktoré boli spolu s ním uvedené v zmluve o obstaraní  zájazdu a súčasne v poistnej zmluve, zvýšené náklady na ich dopravenie do vlasti, ak sa nemohli vrátiť do vlasti pôvodne predpokladaným dopravným prostriedkom. -    poistenie sprievodu - ak v dôsledku hospitalizácie alebo smrti poisteného v zahraničí zostalo v zahraničí bez dozoru dospelej osoby dieťa mladšie ako 15 rokov uvedené spolu s poisteným v zmluve o obstaraní zájazdu a poistnej zmluve, Union uhradí nevyhnutné náklady na vycestovanie (cestu tam a späť) jednej dospelej osobe, ktorá bude dieťa sprevádzať do miesta trvalého pobytu a náklady na cestu späť do miesta trvalého pobytu pre sprevádzané dieťa, ak nebolo možné využiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok. -    poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - ak počas trvania zájazdu došlo k  smrti poisteného, alebo ak sa poistený vrátil zo zájazdu pred jeho ukončením z dôvodu: jeho akútnej choroby, úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu, za podmienky, že ošetrujúci lekár v zahraničí odporučil návrat do vlasti alebo že mu v čase po nastúpení na zájazd zomrela blízka osoba alebo že počas doby trvania zájazdu blízka osoba poisteného, ktorá nebola účastníkom zájazdu, bola hospitalizovaná vo vlasti poisteného v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu ohrozujúceho jej život, že počas doby trvania zájazdu nastala živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku poisteného a vyžaduje si jeho návrat  do vlasti. Union poskytne poistenému alebo v prípade smrti poisteného oprávnenej osobe poistné plnenie. -    poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku – v prípade, že hromadný dopravný prostriedok, ktorým cestuje poistený, pri ceste zo zahraničia do vlasti mešká z dôvodu mimoriadnej udalosti o viac ako 6 hodín, má poistený nárok na vyplatenie odškodného za každú celú hodinu, o ktorú hromadný dopravný prostriedok mešká oproti plánovanému príchodu stanovenému v cestovnom poriadku. -    poistenie oneskoreného nástupu na zájazd – ak poistený účastník zájazdu nastúpi na zájazd neskôr ako o 48 hodín od nultej hodiny dňa dohodnutého v zmluve o obstaraní zájazdu ako „termín zájazdu od“, a to z dôvodu a)    jeho akútnej choroby, úrazu alebo náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu, ktoré nastali pred dňom nástupu na zájazd b)    konania pohrebu blízkej osoby, ktorý sa konal v deň alebo po dni určenom ako deň nástupu na zájazd, c)    nepojazdnosti osobného motorového vozidla v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo jeho odcudzenia v zahraničí, ku ktorému došlo počas priamej cesty z miesta trvalého pobytu poisteného do miesta konania zájazdu, pokiaľ poistený mal v zmluve o obstaraní zájazdu uvedený ako spôsob dopravy individuálnu dopravu, d)    trestného činu tretej osoby, pri ktorom mu bol odcudzený jeho cestovný doklad, pričom k odcudzeniu došlo najskôr 48 dní pred dňom nástupu na zájazd Union poistenému poskytne poistné plnenie. Komerčné poistenie má svoje limity, ale aj služby navyše Pre individuálne komplexné cestovné poistenie platia nasledovné limity poistného krytia: ·    poistenie liečebných nákladov v zahraničí 120.000 EUR asistenčná služba bez limitu ·    poistenie batožiny 700 EUR, max. 350 EUR/ 1 vec oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou od 24 do 48 hodín 100 EUR, nad  48 hodín 300 EUR strata dokladov 350 EUR ·    poistenie zodpovednosti za škody     - na zdraví 100.000 EUR - na majetku 35.000 EUR - náklady na advokáta 2.000 EUR - náklady kaucie 3.000 EUR ·    úrazové poistenie 3.500 EUR v prípade smrti úrazom,  7.000 EUR  v prípade trvalých následkov úrazu V prípade, že klientovi v zahraničí vznikne poistná udalosť, je potrebné, aby sa obrátil na asistenčnú službu EuroCross Assistance, ktorá je mu k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku pričom s operátorkami je možná komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku. Pri jej kontaktovaní pracovníci asistenčnej služby poskytnú klientovi všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať a ďalej sa s ním už budú kontaktovať pracovníci spoločnosti EuroCross. Koľko stojí komerčné poistenie a ako ho uzatvoriť Cena cestovného komerčného poistenia závisí od nasledujúcich faktorov: 1. územnej platnosti: -    Česká republika -    Európa (+ Tunisko, Alžírsko, Maroko, Cyprus, celé územie Turecka, Egypt, Izrael a európska časť Ruskej federácie) -    Svet 2. rizikovej skupiny: -    turista -    manuálne pracujúci -    osoba nad 70 rokov veku -    šport 3. dĺžky pobytu Pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pre územnú platnosť poistenia EURÓPA v prípade poistenia TURISTA výška poistného v Union poisťovni od 0,70 EUR/deň/osoba. Uzatvoriť cestovné poistenie môžete z pohodlia domova prostredníctvom internetu. Výhodou on-line poistenia je predovšetkým jeho rýchlosť, vysoké pohodlie, jednoduchosť a dostupnosť. V Union poisťovni ako jedinej poisťovni sa môžete poistiť aj na poslednú chvíľu prostredníctvom SMS. Zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 6655, následne dostanete SMS správu s inštrukciami, ako máte ďalej postupovať. Klienti pri takto uzatváranom cestovnom poistení oceňujú hlavne rýchlosť, dostupnosť, pohodlnosť. Poistenie je možné uzatvoriť pre viac ľudí, než je vlastník paušálu alebo predplatenej karty konkrétneho mobilného operátora a poistné zaplatíte až v nasledujúcej faktúre mobilného operátora. Ak nie ste dostatočne zbehlí v moderných technológiách poistenie môžete uzatvoriť aj osobne na pobočkách Union poisťovne,. Tam môžete získať praktické rady, ako dlho asi trvá celý priebeh uzatvorenie poistenia na kontaktnom mieste, čo potrebuje mať klient pri sebe, čo by si mal vopred premyslieť. Poradiť sa môžete aj na telefónnom čísle zákazníckeho centra Union poisťovne 0850 111 211, alebo na adrese [email protected]. Porovnanie: EPZP vs. komerčné cestovné poistenie – liečebné náklady Európsky preukaz zdravotného poistenia    Poistenie liečebných nákladov v zahraničí       VÝHODY       + nárok nie je obmedzený na maximálnu finančnú čiastku za podmienky, že ide o potrebnú zdravotnú starostlivosť v zmysle nariadenia + nárok sa vzťahuje aj na chronické ochorenia (pravidelnú zdravotnú starostlivosť v zahraničí treba dohodnúť vopred) + nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti + časovo neobmedzený (platí po celú dobu zdravotného poistenia v SR) +lekár je povinný pristupovať k pacientovi, ktorý predloží EPZP rovnako ako k miestnemu poistencovi s miestnym preukazom poistenca + kryje náklady aj na spoluúčasť + kryje nevyhnutné náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia  a späť do vlasti + kryje nevyhnutné náklady za hospitalizáciu, lekárske ošetrenie a nevyhnutné lieky +kryje aj náklady na starostlivosť v súkromných zariadeniach + jeho územnú platnosť je možné dojednať podľa potreby + rizikové športy a činnosti je možné si pripoistiť, rovnako aj ďalšie riziká (batožina, zodpovednosť za škodu tretej osobe, úrazové poistenie) + možnosť využívať asistenčnú službu NEVÝHODY       - nárok nekryje náklady na spoluúčasť - nárok nekryje náklady na prevoz do SR - nárok sa dá uplatniť iba v zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú napojené na miestny systém verejného zdravotného poistenia - EPZP je platný iba v štátoch EÚ,  v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku - rovnaké povinnosti a obmedzenia, ako majú miestni poistenci - nárok je zväčša obmedzený maximálnou finančnou čiastkou - nárok sa nevzťahuje na chronické ochorenia, okrem poskytnutia nevyhnutného ošetrenia pri náhlej zmene zdravotného stavu - lekár nie je povinný pristupovať k poistencovi, ktorý predložil iba doklad o komerčnom poistení, ako k miestnemu poistencovi, zvlášť teda môže vždy vyžadovať priamu platbu