Jablonický kaštieľ a (nielen) Historický festival s remeslami

Príbeh podobný desiatkam a desiatkam príbehov zo Slovenska. Kaštieľ do konca Druhej svetovej vojny v rukách zemepánov, prípadne zrušenej šľachty. Po víťazstve diktatúry proletariátu v roku 1948 v Československu sa s kaštieľom začali diať „veci“. Menil nájomcov ako ľahká žena zákazníkov. S rovnakým efektom. Po pár rokoch zdevastovaný, vyžitý, vybitý aj vybývaný. Kaštieľ v Jablonici.

Jablonica

Príbeh

„Panství kdysi Apponyiovské a Windischgrätzké (15.000 k.j.) z pozemkové reformy koupil statkář Zbořil, když pak pro dluhy musel panství prodati, koupila je Olomoucká spořitelna. Nová majitelka rozprodává zařízení zámku a mezi tím prodala již také knihovnu, ktérá v době návštevy byla ještě na místě, nevelká a takéobsahem zcela obyčejná zámecká knihovna, čítajíci asi 1500-2000 svazků. Spořitelna se chce zbaviti i zámku, čímž by mohl býti ohrožen archiv, který ostatně byl již uložen na půdě. V pěti bednách byl srovnám archiv jablonického panství. Podle přiložených elenchů měli by v něm býti spisy od r. 1240, ale nejstarší kusy jsou z části pouze kopie, některé scházejí vůbec. Je to archiv správy panství a majetku apponyiovského, Jablonice a Cerové (Korlátek) vedený latinsky a německy. Celkem není rozsáhlý, ale důležtý. Je ovšem neúplný, některé signatůry scházejí vůbec. Podle vyprávění zřízence stakář Zbořil prý si letos z archivu vybral, zejména pergamenové listiny s pečeťmi, a není zatím známo, kam je uložil. Kromě vlastního archivu ve dvou asi metrových truhlicích a také ve skříni, rovněž na půdě jest uložena novější správní registratura od r. 1900, účty i spisy, s některými priory z 19. století. Poněvadž bylo nebezpečí, že pri prodeji zámku archiv bude zničen, jednal jsem s ředitelstvím Olomoucké spořitelny, aby odevzdala jablonický do některého veřejného archivu. Spořitelna chtěla sice z počátku i archiv zpeněžiti, ale pak uznala důvody archivní a v řijnu 1934 odevzdala starší archiv jablonický, jak byl uložen vo zmíněných 5 bednách státnimu archivu zemědelskému. Spořitelna si ponechala pouze novou registraturu, kterou snad bude při likvidaci tohto majetku ještě potřebovati.“ (Jablonický kaštieľ – sonda do histórie, I. Červenková, Záhorie 1/2018, str.3-9).

Ivane Červenkovej sa podaril husársky kúsok. Mapovala a zmapovala históriu tohto kaštieľa tak podrobne, že sa dostala k jedinečnému zápisu. K histórii kaštieľa až po medzivojnové obdobie (asi do r. 1934). Po vyššie spomenutom vyprataní  slúžil ako sýpka, neskôr ako ubytovňa nemeckého vojska v časoch Slovenského štátu. Od roku 1947 do roku 1968 tu sídlila Základná škola, počet žiakov v jednom školskom roku sa pohyboval okolo počtu 650! Základnú školu nahradili Zberné suroviny, tie si tu zriadili sklad koží a peria. V 80.-tych rokoch 20. storočia sa objavil plán na jeho obnovu a konverziu na detský domov s kapacitou 90 detí. Nestalo sa a neprešiel ani transformáciou na reštauračné zariadenie, ku ktorému súhlas dal Pamiatkový ústav v roku 1996.

Jablonica

Taký ako iné, ale niečím predsa výnimočný

Čo je na Jablonickom kaštieli také výnimočné, že by to o ňom mali všetci vedieť? To, že sa stal aktérom konca protihabsburských povstaní v 18. storočí! Hoci incident, ktorý s kaštieľom súvisel, ešte nedával tušiť, že povstalecká história Františka II. Rákociho sa blíži k svojmu koncu. Rákociho kuruci v druhej polovici roku 1703 dobyli Trnavu, prekročili hrebeň Malých Karpát, vpadli do Rakúska a odolali im len pevnosti v Prešporku, Trenčíne, Leopoldove a v Komárne. Na strane Habsburgov ostali posádky hradov Pajštún a Červený Kameň. Preto sa Malé Karpaty a dediny na ich úpätí stali svedkami malých aj väčších bojových stretov.  V noci 27. mája 1704 početné kurucké vojsko napadlo cisárske oddiely pri Smoleniciach. Počas bitky v údoliach Malých Karpát bola väčšina cisárskych vojakov zmasakrovaná alebo zajatá. Malá časť zboru generála Ritschana sa dostala priesmykom pri Trstíne na druhú stranu Karpát a uchýlila sa do kaštieľa v Jablonici. Po krátkom obliehaní sa nakoniec vzdali kurucom. Bitka pri Smoleniciach bola najväčším víťazstvom povstaleckého vojska. V decembri 1704 utrpelo Rákociho vojsko fatálnu porážku v bitke pri Trnave. Tým sa uzatvorila táto kapitola.

Ožíva história?

V súvislosti s kaštieľom v Jablonici, asi áno. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 (Súpis pamiatok na Slovensku, zv. prvý, Slov. ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Obzor Bratislava) uvádza, že stavba vznikla po roku 1663. Ibaže v tom čase tu už stálo čosi, čo v tom roku podpálili Turci, ktorí vyplienili Joblunchu (tak sa dedina pôvodne volala). Dr. Gábriš vo svojich Dejinách Jablonice a jablonickej fary z roku 1952 prišiel dokonca s tvrdením, že na mieste kaštieľa stál pôvodne vodný hrad obklopený priekopou a valmy. Keďže sa Jablonica spomína už v roku 1282, toto tvrdenie nemusí byť úplne nepravdivé.

 V roku 2017 sa vlastníkom kaštieľa stala spoločnosť Best Deal Slovakia s.r.o. A začali sa diať veci! Najskôr z dvora kaštieľa zmizli ťažké stavebné stroje, neskôr ubudlo výrazné množstvo odpadu, pre ktorý sa skôr hodí pomenovanie bordel a na konci letných mesiacov sa začali otvárať brány kaštieľa. Historický festival s remeslami poskytol priestor trhovníkom s tovarom, ktorý korešponduje s názvom festivalu a ľudia si po veľmi dlhom čase mohli opäť pozrieť interiér „panskej stavby“. Medzi nimi mnohí, ktorí v kaštieli absolvovali roky povinnej školskej dochádzky. Spomínali na miestnosti, v ktorých bývali hodiny kreslenia, kde boli triedy a kde knižnica. Veľa sa toho nezachovalo. Teda z mobiliáru prakticky nič, ak neberieme do úvahy to, že nadšenci z občianskeho združenia Zachráňme kaštieľ Jablonica, kúpili na burzách niečo málo z nábytku, ktorí z kaštieľa iní ukradli. Napriek tomu sú tu miestnosti s dobre čitateľnou pôvodnou parketovou podlahou, štukovou výzdobou, dokonca sa pod sondami omietok objavila dekoratívna výtvarná výzdoba.

Jablonica

Jablonica, jedna z mnohých

Jablonica so svojím kaštieľom je naozaj jedna z mnohých s rovnakým osudom kaštieľov na Slovensku. Vyzerá ako kulisy k bojovému filmu o poslednom vojnovom konflikte na Balkáne. Prechádzka v jeho vnútri by sa mohla prirovnať ku skúške Bobríka odvahy mladých skautov, ale všetko nasvedčuje tomu, že sa objekt ocitol v dobrých rukách. Dostať ho do poriadku bude znamenať investovať do jeho obnovy milióny eur. Kedy to bude, to určite nikto neodhadne. Dôležité je, že začal žiť vlastným, poriadne skromným, ale spoločenským životom. Za návštevu určite stojí. Návštevníkov z Maďarska určite poteší svojou rákociovskou minulosťou (veď tu ešte povstalci víťazili), monarchistov, obdivovateľov habsburskej dynastie tým, že jablonické panstvo ostalo verné v povstaleckých rokoch Jeho cisárskemu Veličenstvu, lovcov záhad tým, že stále nevieme či sa v základoch kaštieľa neukrýva ďalší zo slovenských hradov.

 Pre zaujímavosť:

http://www.kastieljablonica.sk/

https://www.facebook.com/zachranmekastiel/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAekJF8IiZxsgFu6o8uupAv_uCanqMwlGlXHh7a-8360kz-_31vzrtfKu_sriRMQ5bXYZxsmDfk1fZP