Copyright

Použitie obsahu stránok - dokumentov, informácií, obrázkov:

Máte oprávnenie používať dokumenty (ako sú dokumenty, obrázky, a.i.) z tohto servera za predpokladu, že všetky kópie budú zahŕňať odkaz na stránku www.dobrodruh.sk a budú odsúhlasené vydavateľom. Dokumenty však nesmú byť žiadnym spôsobom upravované alebo akokoľvek inak používané pre verejné alebo komerčné účely. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv. Pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok, vaše oprávnenie na používanie týchto stránok zaniká.

Copyright © 2006-2013 by Dobrodruh.sk

Všetky práva vyhradené. Neoprávnené kopírovanie, reprodukcia, prenajímanie, požičiavanie, verejné prevádzkovanie a vysielanie je zakázané. Žiadna časť tejto stránky nemôže byť kopírovaná, umiestnená vo vyhľadávacom systéme alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávkou alebo inak bez výhradného povolenia vydavateľa.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher.