KARPATSKÉ DREVENÉ CERKVI - Snina a okolie

Chrámy boli na jednej strane odrazom krehkosti a úbohosti človeka, ale boli aj odrazom nezlomnej a neotrasiteľnej dôvery človeka voči Bohu, ktorý bol často jedinou a poslednou nádejou v živote. Jedinou nenáročnou a dostupnou matériou, ktorú mohol použiť bolo drevo. Zaujímavosťou týchto stavieb je, že pri výstavbe nebol použitý žiaden klinec.

1. ULIČSKÉ KRIVÉ - Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, 1718, NKP bol postavený v roku 1718. Počas druhej svetovej vojny, v roku 1944, bol tento chrám značne poškodený. Jeho architektonické riešenie vyvoláva dojem masívnosti. Pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Chrámové veže a chrámová strecha sú pokryté štiepanými drevenými šindľami. Vo vyššej veži chrámu visia tri zvony. Najstarší z nich pochádza z roku 1811. Chrám má ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou vežou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Pozostáva z piatich radov ikon.

2. RUSKÝ POTOK - Uprostred obce Ruský Potok bol v roku 1740 postavený pôvodne gréckokatolícky drevený chrám. Je pod patronátom sv. archanjela Michala. Od roku 2000 je prevedený na Pravoslávnu cirkev. Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s dvoma krížmi. Ikonostas (NKP) v chráme má štvorradovú architektúru s ikonami rozmiestnenými na štyroch poschodiach. Predpokladá sa, že pochádza z 18. stor.

3. TOPOĽA - Gréckokatolícky drevený chrám v Topoli bol postavený okolo roku 1700 a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. Začiatkom 19. stor. sa v rodine vtedajšieho gréckokatolíckeho kňaza narodil kňaz, významná národná i kultúrna postava Alexander Duchnovič. Stavba chrámu je trojdielna, trojpriestorová, jednovežová. Mohutná strecha tvorí opticky jednoliaty objekt. Konštrukcia je zrubová, postavená na nízkom kamennom základe. Ikonostas (NKP) vyniká svojou pestrosťou farieb. Má štvorradovú architektúru s ikonami rozmiestnenými na štyroch poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor.

4. JALOVÁ - Na svahu nad obcou Jalová bol v roku 1792 postavený malý, pre vtedajší počet obyvateľov dostačujúci, gréckokatolícky chrám. Bol zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi. Vo väčšom rozsahu bol opravovaný už v roku 1831. Tento chrám patril tiež k tzv. "chrámom v kožuchu", bol omietnutý a obielený. V roku 2002 došlo k rozsiahlym opravám v chráme, bol kompletne obnovený, ale už neomietnutý. Ikonostas má päťradovú architektúru s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza zo 17. stor.

5. KALNÁ ROZTOKA - Gréckokatolícky drevený chrám v obci Kalná Roztoka bol postavený v roku 1750. Je venovaný sviatku Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Tento chrám je jedinečný tým, že jeho drevené steny sú zvonka i z vnútra omietnuté a natreté vápnom v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Chrám v obci Kalná Roztoka má osobitnú ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza zo 17. storočia.

6. ŠMIGOVEC - Drevený gréckokatolícky chrám v Šmigovci bol postavený na svahu uprostred cintorína v roku 1755. Bol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. Z architektonického hľadiska ide o malý trojdielny, trojpriestorový, jednovežový chrám s dvoma krížmi, ktorý je postavený na kamennom základe. Konštrukcia je zrubová. Veža, vsadená do predsiene, má stĺpovú konštrukciu. Zaujímavosťou tohto chrámu je v podstate päťradový ikonostas. Vznikol zrejme v čase výstavby dreveného chrámu.

7. HRABOVÁ ROZTOKA - Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. stor. Zasvätený bol jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Ikonostas (NKP) pochádza z roku 1794. Má štvorradovú architektúru. Zaujímavosťou tohto chrámu je, že sa zachovala pôvodná podoba chrámu, ikonostasu i prestola pochádzajúca z čias vzniku chrámu.

8. RUSKÁ BYSTRÁ - Drevený filiálny chrám v Ruskej Bystrej bol postavený na začiatku 18. stor., v roku 1730. Patrónom sa stal sv. biskup Mikuláš. Z architektonického hľadiska ide o klasické trojpriestorové členenie objektu na predsieň, chrámovú loď a svätyňu. Ikonostas bol pôvodne vytvorený pre iných chrámový objekt, pretože jeho rozmery nie sú v súlade s priestorom v tomto chráme. Jedná sa o päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

9. INOVCE - Chrám v Inovciach je jedným z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Bol postavený v roku 1836 a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Keďže chrám má iba malú vežu vznikla potreba vybudovať zvonicu. Kvôli nedostatku priestoru v chráme bol vytvorený neúplný ikonostas, ktorému chýba rad prorokov a Ukrižovanie.