Neznámy štyria najčítanejší

Hoci sa to nezdá, ale najčítanejšími autormi na svete budú asi Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Evanjelisti, autori Nového zákona. Poznáte ich životný príbeh?

V prvom rade Peter sem v podstate nepatrí. Jeho postavenie medzi „rovnými“ je však tak výnimočné, že právnický zvrat „prvý medzi rovnými“ – som si požičal, aby som určil jeho miesto v tomto rozprávaní. Peter, je podľa mystikov, doposiaľ jediný známy človek, ktorému bola priamo odovzdaná schopnosť „komunikovať s Bohom“. Čo treba rozumieť pod týmto zvratom, sa nedá vysvetliť. Väčšina z nás touto schopnosťou nedisponuje a jej pochopenie je závislé na jej ovládnutí. Petrovi táto skúsenosť dovolila sadnúť si ako prvému na pápežský stolec.

Peter, prvý medzi rovnými

Kedy a kde sa narodil nie je známe. Zomrel pravdepodobne v roku 64 v Ríme. Ako rybár usídlení v Galileji bol so svojím bratom Ondrejom povolaný, aby nasledoval Krista a stal sa rybárom ľudí. Predstavoval sa ako Šimon, ale Ježiš mu vybral priliehavejšie aramejské Kéfas. Preklad znie Peter a znamená Skala. Ježiš to vysvetlil slovami: Ty si Peter, a na tejto skale vybudujem svoju cirkev a brány pekiel ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čo odmietneš na zemi, bude odmietnuté v nebi, a čo prijmeš na zemi, bude prijaté v nebi“ (Mt 16,18-19). Napriek tomu, že „Skala“ stihol tri krát zaprieť svojho učiteľa, dostalo sa mu výnimočného postavenia aj po Ježišovej smrti. Bol prvým z apoštolov, ktorému sa Ježiš po vzkriesení zjavil. Stal sa vodcom kresťanského spoločenstva a na jeho pokyn bolo obsadené miesto po Judášovi Iškariótskom. V mene Krista vykonal niekoľko zázrakov a nedal sa umlčať ani židovským synodom a pripustil kresťanský krst prvého nežida Kornélia. Po zadržaní Herodom Agrippom, zázračným spôsobom unikol z väzenia.  Posledným miestom jeho pôsobenia sa stal Rím. Za Neronovho panovania bol umučený. Sám vraj požiadal, aby ho trýznitelia ukrižovali hlavou dole. Podľa jedného z apokryfických spisov sa mal Peter pokúsiť uniknúť z Ríma. Tušiac, že práve toto mesto bude miestom jeho násilnej smrti. Na ceste vraj stretol Krista idúceho do mesta. Na Petrovu udivenú otázku: Quo vadis, Domine?(Kam ideš, Pane?) odpovedal Kristus, že prichádza do Ríma, aby bol znovu ukrižovaný. Petra to zahanbilo a vrátil sa do Ríma.

Marek, čiže Lev

Marek sa vo svätých spisoch objavuje pravdepodobne pod dvoma menami. Ako Marek, druh sv. Petra a Pavla a Ján Marek, spomínaný v Skutkoch apoštolských. Ak by šlo o tú istú osobu je Marek synom Márie, ženy, ktorá vlastnila dom v Jeruzaleme. S Pavlom a Barnabášom sa vydal na prvú misijnú cestu. Od týchto sa v Perge odpojil. Tým si vyslúžil Pavlove odmietnutie pri druhej misijnej ceste. S Barnabášom, ktorý bol jeho synovec, sa napriek tomu vybral evanjelizovať Cyprus. Tým sa zažehnala roztržka s Pavlom a spolu sa stretli v Ríme, kde Marek neskôr napísal svoje evanjelium. Tu sa stal dokonca Petrovým hovorcom. Podľa neveľmi dôveryhodnej verzie odišiel Marek do Alexandrie, kde mal byť biskupom a za vlády cisára Trajána byť umučený. Vierohodnejšia je možnosť, že v Alexandrii žil a zomrel. Telesné pozostatky v roku 829 pravdepodobne previezli do Benátok. Tým prevzali Benátky symbol Leva.

Lukáš, čiže Býk

Grék, narodený asi v Antiochii, pôvodným povolaním lekár. Nie je autorom len evanjelia, ale aj Skutkov apoštolských spísaných na základe rôznych prameňov, medzi ktorými nechýba aj cestovný denník. So svätým Pavlom zotrval dlhší čas v Ríme, smrť si ho našla v rodnom Grécku. Hoci sa občas hovorí o jeho mučeníckej smrti, je pravdepodobnejšie, že zomrel vo veku 84 rokov naplnený Duchom svätým,  tak ako o tom hovorí istý záznam z 2. storočia. Okrem toho, že býva uctievaný ako patrón lekárov, drží ochrannú ruku aj nad maliarmi. Napriek tomu, že všetky obrazy Madony, ktorých autorstvo sa mu pripisovalo sú v skutočnosti vyhotovené ďaleko po jeho smrti.

Ján, čiže Orol

Podľa všetkého autor evanjelia, troch biblických epištol a Zjavenia sv. Jána. Spolu so svojím bratom Jakubom Väčším bol galilejským rybárom. Vraj boli obaja popudlivej a výbušnej povahy a Ježiš im s obľubou hovoril „synovia hromu“. Hlučný bratia sa stali svedkami Ježišovej Premeny a zápasu v Getsemanskej záhrade a podľa tradície bol to práve Ján, ktorý bol „žiakom, ktorého Ježiš miloval“ a pri Poslednej večeri sa opieral o hruď svojho Pána. Ježiš mu na kríži zveril starostlivosť o opateru svojej matky a bol to on, ktorý ráno bežal s Petrom k prázdnemu Ježišovmu hrobu. Je mu priznané prvenstvo, podľa ktorého spoznal vzkrieseného Krista u Tiberiadského jazera. Vo vyššom veku Jána vykázali na ostrov Patmos a posledné roky života strávil v Efeze. Ako starec úctyhodného veku tam aj zomrel. Zaujímavé je, že v roku 1960 bola zrušená slávnosť oslavujúca udalosť podľa, ktorej mal byť Ján v Ríme vhodený do kotla s vriacim olejom, z ktorého bez ujmy na zdraví mal vyviaznuť.

Matúš, čiže Človek, alebo Anjel

Štátny zamestnanec, ktorého z funkcie colníka v Kafarnaum Kristus povolal, aby ho nasledoval. Hoci je autorom prvého evanjelia o jeho ďalšom živote nie je nič známe. Eusebius hovorí, že vykladal kresťanské učenie Židom, podľa iných správ bol vraj umučený v Etiópii, Perzii či niekde inde. Žiadny z týchto správ nebola uznaná za dostatočne dôveryhodnú.