Poistenie pri ceste do zahraničia

Nedávno som čítal v časopise Profit dobry článok, kde radili ľudom ako je najlepšie sa poistiť, keď sa cestuje do zahraničia cez cestovku alebo individuálne. Už dlhšie som sa tom sem chystal prepísať... Dostal som sa k tomu až teraz. Takže čítajte :-) :

CEZ CESTOVKU

Ak si zájazd zabezpečíte v cestovnej kancelá­rii, kúpte si od nej aj cestovné poistenie. Pre-dajcovia zájazdov ponúkajú takzvané kom­plexné cestovné poistenie, ktoré vyjde klien­ta lacnejšie, ako keby sa na rovnaké obdobie a proti rovnakým rizikám poistil sám. Ušetriť sa dá dvadsať až tridsať percent. Takéto po­istenie (na rozdiel od poistenia, ktoré by ste si v poisťovni kúpili sami) obsahuje jednu dôležitú súčasť - poistenie storna zájazdu. V prípade, že ste si pobyt zaplatili a nemô­žete naň nastúpiť, zrušenie zmluvy vás vyjde draho. Minimálna výška zmluvných pokút sa pohybuje od päťsto do tisíc korún. A to len v prípade, že klient zruší zmluvu aspoň šesť týždňov pred začiatkom zájazdu. Zmluvná pokuta sa po tomto období stá­le zvyšuje. Už nie je paušálna, ale počíta sa ako percento z ceny zájazdu. Zvyčajne pla­tí, že pri stornovaní pobytu dva týždne pred začiatkom je poplatok vo výške osemde­siat percent z kúpnej ceny. Ak zákazník zru­ší zmluvu napríklad päť dní pred odletom, nedostane naspäť nič, storno poplatok je sto percent. Presné podmienky a výška storno poplatkov sa v jednotlivých cestovných kan­celáriách líšia, princíp je však rovnaký. Poistenie slúži aj na to, aby ste o peniaze ne­prišli. Poisťovňa zmluvnú pokutu prepiati, ak zákazník nenastúpi na dovolenku z objek­tívnych dôvodov. Môže ísť napríklad o uda­losti spojené s úmrtím či vážnym ochorením poisteného, jeho spolucestujúceho, respek­tíve jemu blízkej osoby, alebo závažnej ma­jetkovej škody poisteného, ktorá si vyžaduje jeho prítomnosť doma.

INDIVIDUÁLNE

Na poistenie by ste mali myslieť ešte viac, ak na dovolenku cestujete individuálne. Vtá­kom prípade sa odporúča, aby ste si do kuf­ra zabalili dve poistky - cestovné poistenie od komerčnej poisťovne i preukaz Európ­skeho zdravotného poistenia. Podľa potre­by potom použijete to, ktoré bude v danej chvíli vhodnejšie.
Európsky preukaz si vybavíte vo svojej zdra­votnej poisťovni, stojí sto korún a platí vám päť rokov. Požiadajte oň aspoň mesiac pred odchodom na dovolenku. Táto kartička, kto­rá platí vo všetkých členských krajinách Eu­rópskej únie, vám zabezpečí rovnakú zdra­votnú starostlivosť, akú majú občania tej krajiny, v ktorej dovolenkujete. Na rozdiel od kartičky je cestovné poistenie uzatvorené v komerčnej poisťovni drahšie.

Nedávno som čítal v časopise Profit dobry článok, kde radili ľudom ako je najlepšie sa poistiť, keď sa cestuje do zahraničia cez cestovku alebo individuálne. Už dlhšie som sa tom sem chystal prepísať... Dostal som sa k tomu až teraz. Takže čítajte :-) :

CEZ CESTOVKU

Ak si zájazd zabezpečíte v cestovnej kancelá­rii, kúpte si od nej aj cestovné poistenie. Pre-dajcovia zájazdov ponúkajú takzvané kom­plexné cestovné poistenie, ktoré vyjde klien­ta lacnejšie, ako keby sa na rovnaké obdobie a proti rovnakým rizikám poistil sám. Ušetriť sa dá dvadsať až tridsať percent. Takéto po­istenie (na rozdiel od poistenia, ktoré by ste si v poisťovni kúpili sami) obsahuje jednu dôležitú súčasť - poistenie storna zájazdu. V prípade, že ste si pobyt zaplatili a nemô­žete naň nastúpiť, zrušenie zmluvy vás vyjde draho. Minimálna výška zmluvných pokút sa pohybuje od päťsto do tisíc korún. A to len v prípade, že klient zruší zmluvu aspoň šesť týždňov pred začiatkom zájazdu. Zmluvná pokuta sa po tomto období stá­le zvyšuje. Už nie je paušálna, ale počíta sa ako percento z ceny zájazdu. Zvyčajne pla­tí, že pri stornovaní pobytu dva týždne pred začiatkom je poplatok vo výške osemde­siat percent z kúpnej ceny. Ak zákazník zru­ší zmluvu napríklad päť dní pred odletom, nedostane naspäť nič, storno poplatok je sto percent. Presné podmienky a výška storno poplatkov sa v jednotlivých cestovných kan­celáriách líšia, princíp je však rovnaký. Poistenie slúži aj na to, aby ste o peniaze ne­prišli. Poisťovňa zmluvnú pokutu prepiati, ak zákazník nenastúpi na dovolenku z objek­tívnych dôvodov. Môže ísť napríklad o uda­losti spojené s úmrtím či vážnym ochorením poisteného, jeho spolucestujúceho, respek­tíve jemu blízkej osoby, alebo závažnej ma­jetkovej škody poisteného, ktorá si vyžaduje jeho prítomnosť doma.

INDIVIDUÁLNE

Na poistenie by ste mali myslieť ešte viac, ak na dovolenku cestujete individuálne. Vtá­kom prípade sa odporúča, aby ste si do kuf­ra zabalili dve poistky - cestovné poistenie od komerčnej poisťovne i preukaz Európ­skeho zdravotného poistenia. Podľa potre­by potom použijete to, ktoré bude v danej chvíli vhodnejšie.
Európsky preukaz si vybavíte vo svojej zdra­votnej poisťovni, stojí sto korún a platí vám päť rokov. Požiadajte oň aspoň mesiac pred odchodom na dovolenku. Táto kartička, kto­rá platí vo všetkých členských krajinách Eu­rópskej únie, vám zabezpečí rovnakú zdra­votnú starostlivosť, akú majú občania tej krajiny, v ktorej dovolenkujete. Na rozdiel od kartičky je cestovné poistenie uzatvorené v komerčnej poisťovni drahšie.

Si dobrodruh? Daj to o sebe vedieť!

Podeľ sa s novou témou s Dobrodruhmi