Hladam partaka ktory zije Rakusku ,Region Tirol, Oblast v okolo Otzalu