Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom

V posledných rokoch vzniklo na Slovensku niekoľko kvalitných filmov o slovenskej prírode, ktorých spoločnou črtou je zameranie takmer výhradne na zvyšky nedotknutej "divočiny".

Kultúrna, človekom ovplyvnená krajina pritom zostáva v úzadí napriek tomu, že územia pretvorené rukami tradičných hospodárov patria k našim najcennejším. V snahe ukázať ľuďom opačnú stránku našej prírody vzniká nový dokumentárny film mladého autora Jakuba Cíbika Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom.

Biele Karpaty

Ako napovedá názov, dokument bude venovaný pohoriu, ktoré leží v západnej časti nášho územia na hraniach s Moravou. Pre Biele Karpaty je typická kultúrno-prírodná krajina, dlhodobo pretváraná človekom. Nešlo však vždy len o negatívne zásahy práve naopak, vďaka stáročnému extenzívnemu poľnohospodárstvu tu vznikli cenné spoločenstvá, ktoré sa stali domovom pre tisícky živých organizmov. V posledných storočiach však ľudská spoločnosť a s ňou aj príroda prechádzajú mnohými zmenami. V 19. storočí boli položené základy moderného lesníctva, výsledkom ktorého sú neraz chudobné hospodárske lesy a monokultúry smrekov.

Počas socializmu došlo k zničeniu množstva políčok, lúk a pasienkov ich násilným sceľovaním, melioráciami a intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby. Odľahlé kúty zas začali spontánne zarastať alebo boli necitlivo zalesnené. Tretiu ranu dostáva príroda dnes a to kvôli zle nastaveným dotáciam a úbytku drobných hospodárov. Výsledkom tohto vývoja je zánik jemnej krajinnej mozaiky a drastický úbytok biodiverzity. Hlavným poslaním filmu preto bude poukázať na potrebu aktívneho prístupu k ochrane miestnej prírody a návratu k tradičným formám hospodárenia, akými sú napríklad mozaikovité kosenia, extenzívna pastva hospodárskych zvierat alebo zakladanie ovocných sadov.

50 minútový dokument

Približne 50 minútový dokument priblíži vývoj a súčasné problémy spojené s ľudskými sídlami, vodnými tokmi, lesmi, poľami alebo ovocnými sadmi. Podstatná časť bude venovaná najmä typickým zložkám miestnej prírody a to kvetnatým lúkam a skalným bralám, ktoré hostia mimo iného vzácneho motýľa Jasoňa červenookého. Dozviete sa tiež mnoho zaujímavostí o chránených územiach, faune a flóre Bielych Karpát. Na svoje si teda prídu aj turisti a potencionálny návštevníci.

Dúfame, že film vzbudí u verejnosti záujem o spoznávanie a ochranu prírody, ktorú majú takpovediac za plotom. Ak sa podarí získať dostatočné financie a nakrútiť potrebné zábery, dokončený by mohol byť už koncom leta. Plánované je vydanie DVD a premietanie na festivaloch, školách a obciach regiónu. Pripravené sú zatiaľ tri ukážky, nové informácie môžete sledovať na stránkach www.kralovstvo.jc-photo.eu a www.facebook.com/bielekarpaty.