Chorvátsko neuznáva bežné slovenské testy formou SMS a ruší povinnosť sa po 10 dňoch testovať

Chorvátske Ministerstvo vnútra neuznáva výsledok testu formou SMS alebo samo testy. Na svojich stránkach https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 uvádza náležitosti, ktoré by malo obsahovať Potvrdenie o antigénnom teste:

"Ak boli výsledky antigénneho testu vykonané v zahraničí, musí na potvrdení byť viditeľný výrobca a / alebo obchodný názov testu a test musí byť vystavený zdravotníckym zariadením / laboratóriom a podpísaný / potvrdený lekárom. Pokiaľ nebude spĺňať hore uvedené náležitosti, nebude test pri vstupe do Chorvátskej republiky považovaný za dôveryhodný.

Povolené rýchle antigénne testy sú uvedené v Spoločnom zozname rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie (str.-8.-11), zverejnenom Európskou komisiou. Okrem testov zo spoločného zoznamu rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie je uznateľný aj SARS-COV-2 ANTIGÉN TEST KIT od čínskeho výrobcu Shenzhen ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., ktorý nie je na zozname schválených testov od Európskej komisie."

Odporúčame, aby sa cestujúci pred testovaním informovali, či dané testovacie miesto alebo laboratórium vykonáva vyššie schválené testy a či vydávajú Potvrdenie o antigénnom teste na cestu do zahraničia v angličtine, alebo dvojjazyčné slovensko-anglické, ktoré okrem bežných údajov z výsledku testu, musia spĺňať nasledovné podmienky:

  1. názov výrobca antigénneho testu

  2. podpis lekára

  3. pečiatka testovacieho miesta alebo laboratória.

Zároveň vás informujeme o zmene pre osoby prichádzajúce do Chorvátska z iných ako zelených krajín:

  • Osoby, ktoré do Chorvátska vstúpia na základe predloženia negatívneho antigénneho testu, sa už nemusia po desiatich dňoch od vykonaného testu znovu testovať v Chorvátsku. Táto povinnosť bola zrušená.

Detailné informácie o podmienkach vstupu do Chorvátska tu:

Vzor, ako by malo potvrdenie o teste vyzerať je nižšie.

------------------------------------------

 

POTVRDENIE O VÝSLEDKU ANTIGENNÉHO TESTU NA PREUKÁZANIE ANTIGÉNU SARS-CoV-2

CERTIFICATE ON SARS-CoV-2 ANTIGEN TESTING RESULTS

 

POTVRDZUJEM, ŽE / THIS IS TO CERTIFY THAT

 

Priezvisko /Surname .….………………………………………………….….……

Meno /Name …………………………………………………………………….....

Dátum narodenia /Date of birth ………………………………………………..…

Miesto narodenia /Place of birth …………………………………………………

Číslo dokladu / ID number……………………………………………………...…

 

BOL/BOLA TESTOVANÝ/TESTOVANÁ NA PREUKÁZANIE ANTIGÉNU SARS-CoV-2 DŇA / WAS TESTED FOR SARS-CoV-2 ANTIGEN ON (DATE)

…………………………………………..................................................................

 

VÝSLEDOK ANTIGÉNNEHO TESTU NA SARS-CoV-2: / SARS-CoV-2 ANTIGEN TESTING RESULTS:

 

POZITÍVNY / POSITIVE NEGATÍVNY / NEGATIVE

 

VÝROBCA ANTIGÉNNEHO TESTU / THE ANTIGEN TEST MANUFACTURER

 

………………………………………….....................................................................

 

V /In ……………………. dňa /date ………………………čas / time…………….......

 

Podpis a pečiatka odberového miesta/odberového centra

Signature and stamp of a testing point ………………………………