FEST FOTO SÚŤAŽ na Martinskom cestovateľskom festivale

Foto a multimediálna prezentácia 2013 v rámci Martinského cestovateľského festivalu, ktorý sa bude konať 8. až 9. novembra. 1. ročník súťaže o najlepšie fotografie a multimediálne prezentácie s cestovateľskou tematikou.

Termín konania: 9. novembra  2013 o 16.00 hod.  - vernisáž výstavy fotografií v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine. Multimediálna prezentácia 9. novembra 2013 o 16.00 hod. v priestoroch  Domu odborov Strojár v Martine. Na vernisáži bude prezentovaná najlepšia prezentácia, ostatné vybrané prezentácie budú prezentované v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine počas trvania festivalu.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky poštou na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin alebo elektronickou formou zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu: [email protected].

Uzávierka prihlášok a odovzdaných prác: 14. október 2013

I. Podmienky účasti:

 •  1.  Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca multimediálnej prezentácie, fotograf.
 • 2.  Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov a autori nad 16 rokov.
 • 3. Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
 • 4. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť fotografie, nespĺňajúce kritériá morálnych zásad.
 • 5. Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu Martinského cestovateľského festivalu, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch, bez nároku na honorár.
 • 6. Účastník súťaže súhlasí s prípadným predajom vytvorených fotografií. Zisk z predaja bude v plnej výške venovaný na pomoc pri obnove značených turistických chodníkov v Turci.
 • 7. Každý tvorca môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 fotografie a  3 multimediálne prezentácie (maximálne do 15 minút).
 • 8. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné práce (súbory) všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, e-mail, vek autora, názov.  V opačnom prípade nebudú práce do súťaže prijaté.
 • 9. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku.
 • 10. Autor svojím podpisom v prihláške potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie.

II. Technické podmienky:      Fotografie je potrebné uložiť vo formáte JPG. Fotografiu je potrebné zaslať v kvalite, ktorá umožní tlač fotografie veľkosti 40 cm na 60 cm. Možno ich zaslať elektronicky alebo na nosiči doručiť poštou, príp. osobne na adresu Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie  je stanovený formát  prehratia  DVD a HD; prezentácia  nesmie presiahnuť dĺžku 15 minút a musí mať jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.

Súťažné témy spoločné pre obidve kategórie:

Stretnutia (svet) Okamihy Turca Hodnotenie súťaže:

 • 1. Odborná porota vyhodnotí práce, uskutoční výber prác na výstavu, zanalyzuje za účasti autorov ich práce z viacerých aspektov, predovšetkým posúdi umeleckú a technickú stránku.
 • 2. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v  kategóriách fotografia  a 1. miesto v kategóriách multimediálnych prezentácií na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšiemu umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách.
 • 3. Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť, alebo udeliť ceny navyše.
 • 4. Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci Martinského cestovateľského festivalu, a to nasledovným spôsobom – fotografie: 9. 11. 2013 v rámci vernisáže súťažnej kolekcie, ktorá sa začne o 16.00 hodine v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine,  multimediálna prezentácia:  9. novembra 2013 o 16.00 hod. v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine.

Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708 e-mail: [email protected], www.tks.sk